Teenused

 

Äritehingute õigusnõustamine.

Enamik seaduseid luuakse ühe konkreetse riigi jaoks, kuid rahvusvaheline kaubandus on riigipiiriülene. Aitame klientidel kaubelda nii, et riigipiirid äritegevust ei takistaks.  Aitame klientidel koostada ja jõustada kõiki äritehinguid. Anname nõu järgmistes valdkondades:

 • kaubandusagendilepingud
 • vahenduslepingud
 • frantsiisilepingud
 • tarkvaralepingud
 • allhankelepingud
 • intellektuaalomandi ostu ja litsentseerimise ning muud lepingud

Äriühingute ühinemised  ja omandamised

Äriühingute ühinemised  ja omandamised muutuvad üha keerukamaks, mistõttu on tõhus õigusabi väga oluline. Aitame oma kliente alates nõuetekohase dokumentatsiooni koostamisest ja läbirääkimiste korraldamisest kuni tehingute sujuva täideviimiseni.

Pakume investoritele, ostjatele ja müüjatele igakülgset ühinemis-, omandamis- ja müügitehingutega seonduvat õigusabi, sealhulgas järgmistes valdkondades:

 • ülevõtmispakkumised
 • ülevõtmistehingute struktureerimine (sh maksunõustamine)
 • juriidilise auditi korraldamine
 • väljaostud
 • aktsionäride vahelised lepingud
 • erastamised
 • aktsiate ja vara võõrandamised ning muud müügid
 • kinnisvaraga seonduvad M&A tehingud
 • ühisettevõtted
 • korporatiivsed ühinemised ja jagunemised
 • läbirääkimiste kõik etapid
 • ülevõtmisjärgne juriidiline audit ja integreerimine

Avaliku ja erasektori partnerlus

Avaliku ja erasektori partnerluse (PPP) projektide turg on alles varajases arengustaadiumis. Oleme nõustanud nii avaliku ja erasektori partnerlusprojektide pooli kui ka projektide laenuandjaid erinevates valdkondades. Pakume õigusabi kõikides projektifinantseerimise ja PPP projektidega seonduvates valdkondades, sealhulgas:

 • projektide struktureerimine (sealhulgas maksuküsimused)
 • riigihanked
 • kontsessioonid ja muud tüüpi PPP lepingud
 • laenulepingud
 • tagatisstruktuur ja -lepingud
 • aktsionärilepingud
 • laenuandjate vahelised lepingud
 • ehituslepingud
 • tsoneerimisküsimused
 • kindlustusküsimused
 • läbirääkimised kõikides etappides

Lepitus- ja vahekohtumenetlus,  esindamine õigusvaidlustes

Oleme sihiks seadnud edendada häid ärisuhteid ja -tavasid ning püüame alati vaidlusi ennetada. Sellest hoolimata tuleme klientidele appi, kui on vaja lahendada vaidlusi, ning anname neile nõu kõigis vaidlusetappides alates nõude esitamisest kuni viimase instantsi kohtumenetluseni:

 • kohtuvaidlusstrateegia koostamine
 • võimalike lahenduste väljatöötamine
 • parima tegevusplaani valimine
 • kohtuistungieelne abi
 • vabatahtlikud kokkulepped
 • dokumentatsiooni koostamine ja esindamine kõikide astmete kohtutes
 • dokumentatsiooni koostamine ja esindamine vahekohtumenetlustes
 • ajutiste meetmete taotlemine
 • vahekohtuotsuste ja kohtuotsuste tunnustamine ja jõustamine
 • lepitajana või vahekohtunikuna tegutsemine
 • esindamine õigusvaidlustes

Maksejõuetusmenetlus

Pakume kõiki selle valdkonnaga seonduvaid õigusteenuseid. Nõustame nii makseraskustes äriühinguid, tagatud ja tagatiseta võlausaldajaid, võlgnikke, äriühingute juhte, aktsionäre ja osanikke, ja teisi huvitatud pooli maksejõuetuse või pankroti kõikides etappides:

 • võlgade sissenõudmine
 • tagatiste realiseerimine
 • maksejõuetute äriühingute ja nende juhtide vastu nõuete esitamine ja nende kaitsmine nõuete eest
 • pankrotihaldurina tegutsemine
 • tehingute tagasivõitmine
 • õigusauditid ja arvestused maksejõuetusküsimustes
 • nõuete tunnustamise ja kaitsmisega seonduvate küsimuste nõustamine
 • võlausaldajate hääletamiskoosolekute läbiviimine
 • võlausaldajate esindamine pankrotimenetluses
 • maksejõuetusalased kohtuvaidlused
 • varade omandamine pankrotipesast
 • piiriüleste (sh Euroopa Liidu) maksejõuetusasjade õigusnõustamine

Saneerimisnõustamine

Aitame klientidel jätkusuutliku majandamise eesmärgil restruktureerida kapitali- ja korporatiivstruktuuri ning äritegevust tervikuna. Meie õigusabiteenused restruktureerimise valdkonnas on:

 • saneerimisvõimaluste väljaselgitamine
 • kohtuvälise saneerimise/restruktureerimise nõustamine
 • võlgniku ja võlausaldajaga läbirääkimiste nõustamine
 • saneerimismenetluse planeerimine ja läbiviimine
 • saneerimisnõustajana tegutsemine
 • võlgnike esindamine saneerimismenetluses
 • ümberkujundatavate nõuete tõendatuse ja õiguspärasuse hindamine
 • saneerimiskava koostamine, hindamine ja järelevalve
 • võlausaldajate hääletamiskoosolekute ja kirjalike hääletuste läbiviimine
 • saneerimiskava hääletamiskokkulepete koostamine ja nõuetega kauplemise nõustamine
 • kavade kinnitamise planeerimine (sh võlausaldajate poolt vastuvõtmata saneerimiskava kinnitamise planeerimine)
 • saneerimisnõustaja arvamuse koostamine
 • saneerimisdokumentide koostamine
 • õigusauditid ja arvamused maksejõuetusküsimustes
 • tagatisega ja tagatiseta võlausaldajate nõustamine laenude restruktureerimise küsimustes
 • võlgade sissenõudmine
 • saneerimis- ja pankrotipesast varade väljaostmise nõustamine

Üldine äriõigus, omanike, juhtide ja organisatsiooni õigusnõustamine

Äriühinguõigus on meie büroo üks põhivaldkondi. Peame silmas soovi pakkuda välisinvestoritele ja kohalikele ettevõtjatele kõrgel tasemel igakülgset õigusabi, juriidilise isiku asutamisest keerulisemate valdkondadeni, nagu väärtpaberi- ja varatehingud või aktsionäriõiguste alane nõustamine:

 • äriühingute, filiaalide ja esinduste asutamine ja registreerimine
 • ühisettevõtted ja ühingulepingul põhinevad ettevõtted
 • aktsia- ja varatehingud
 • enamusaktsionäri aktsiate ülevõtmisõigus ja vähemusaktsionäri müügiõigus ning aktsionärilepingud
 • ühingujuhtimise nõustamine
 • (re)struktureerimine ja õigusauditid
 • enamus- ja vähemusaktsionäride õigused
 • sealhulgas aktsionäridevahelised vaidlused
 • juhtimislepingute ja juhtorganite vaidlused
 • müügid
 • ühinemised
 • jagunemised ja ümberkujundamised
 • lõpetamised ja likvideerimised
 • tegevus- ja teeninduslitsentside omandamine